วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์:  บัณฑิตสากล ผลงานประจักษ์ 
พันธกิจ: 1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก สาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
2. ผลิตงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี ระดับนานาชาติ หรือสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ , อาจารย์

phone   074-289494
e-mail   santad.w@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ

ตำแหน่ง อาจารย์

phone   074-289492
e-mail   seevatcharee@yahoo.com
ผลงานวิชาการ

 

ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์

phone   074-289491
e-mail   chutha.s@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

phone   074-289493
e-mail   nualpun.s@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ
Jane

ดร.บัณฑิตา สายบัณฑิต

ตำแหน่ง อาจารย์

phone   074-289495
e-mail   bandhita.s@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ
   

 

 

ดร.วรพนิต จันทร์สุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิจัย

phone   074-289490
e-mail   worrapanitch@yahoo.com
ผลงานวิชาการ

ดร.ปรียา เดชอรัญ

ตำแหน่ง นักวิจัย

phone   074-289490
e-mail   hmadhlupreeya@gmail.com
ผลงานวิชาการ

นางสาวกรวรรณ ชากรี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

phone   074-289490
e-mail   korawan.c@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

นางสุพรทิพย์ นพสุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

phone   074-289490
e-mail   suporntip.s@psu.ac.th
ประวัติ

 

คณาจารย์เครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ