ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ , อาจารย์

phone   074-289494
e-mail   santad.w@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ

ตำแหน่ง อาจารย์

phone   074-289492
e-mail   seevatcharee@yahoo.com
ผลงานวิชาการ

 

ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์

phone   074-289491
e-mail   chutha.s@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

phone   074-289493
e-mail   nualpun.s@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

 

นางสาววรพนิต จันทร์สุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

phone   074-289490
e-mail   worrapanitch@yahoo.com
ผลงานวิชาการ

นางสาวปรียา เดชอรัญ

ตำแหน่ง นักวิจัย

phone   074-289490
e-mail   hmadhlupreeya@gmail.com
ผลงานวิชาการ

นางสาวกรวรรณ ชากรี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

phone   074-289490
e-mail   korawan.c@psu.ac.th
ผลงานวิชาการ

นางสุพรทิพย์ นพสุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

phone   074-289490
e-mail   suporntip.s@psu.ac.th
ประวัติ

 

คณาจารย์เครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา/คณะ

อีเมล์

ความเชี่ยวชาญ

1

ผศ.ดร.สุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร

[ผลงานวิชาการ]

เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

sunisa.s@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านสารต้านอนุมูลอิสระ และพืชสมุนไพรอาหาร

2

ผศ.ดร.จักรี  ทองเรือง

[ผลงานวิชาการ]

เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

chakree.psu@gmail.com

ความเชี่ยวชาญด้านแคลเซียม และเปปไทด์

3

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์

[ผลงานวิชาการ]

เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

wirote.y@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมมเบรน

4

รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร

เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

pairat.so@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหาร

5

ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

supachai.p@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

6

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล

เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

piyarat.n@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านสตาร์ช

7

ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี

เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

worapong.u@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

8

ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์

ชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

rpritsan@medicine.psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านชีวโมเลกุลทางการแพทย์ และหนูทดลอง

9

รศ. พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

อายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

lrattana@medicine.psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน

10

ศ.ดร.รวี  เถียรไพศาล

โอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

rawee.t@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านโพรไบโอติก

11

รศ.ดร.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์

เทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์

sanae.k@psu.ac.th 

ความเชี่ยวชาญด้านโพรไบโอติกและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

12

ดร.อธิป สกุลเผือก

เภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

athip.s@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านการสกัด และวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

13

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

เภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

pharkphoom.p@psu.ac.th

เคมีของสารธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงเซลล์

14

ดร.ชลทิศ สนธิเมือง

แพทย์แผนไทย
คณะแพทย์แผนไทย

chonlatid.s@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านพืช สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

15

รศ.ดร.ฉวีวรรณ  จั่นสกุล

แพทย์แผนไทย
คณะแพทย์แผนไทย

chaweewan.j@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดและหัวใจ

16

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 

จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

supayang.v@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านพืช สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

17

รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด

กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

nisaudah@gmail.com

ความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาท

18

อ.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

somchai.sr@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบในหนูทดลอง

19

ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

punnee.a@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีของข้าว

20

รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

nongporn.t@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีของโปรตีน

21

รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

nunta.c@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีของเอนไซม์

22

ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

decha.s@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านของโปรตีน   

23

ดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตปัตตานี

psiwapor@bunga.pn.psu.ac.th 

ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการเกิดโรค

24

ผศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตปัตตานี

ttaewee@bunga.pn.psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านข้าวมีสี

25

อาจารย์เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตปัตตานี

tnetnapi@bunga.pn.psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

26

ดร.ลักษณา ไชยมงคล

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตปัตตานี

slaksana@bunga.pn.psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

27

ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ์

เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

pornpong.s@psu.ac.th

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร