ติดต่อ สอบถาม


บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

 

Interdisciplinary Graduate School Of NUTRACEUTICAL AND FUNCTIONAL FOOD, Prince of Songkla University.
9th Floor, Building 2, Learning Resources Center

Prince of Songkla University, Hat Yai campus, Hat Yai, Songkhla 90112 Thailand
Tel : +66 (0) 7428-9490
Email : suporntip.s@psu.ac.th