หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง    ปี พ.ศ. 2560

1. ระดับปริญญาโท                         
ชื่อเต็ม (ไทย)      : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปกติ
ชื่อย่อ (ไทย)        : วท.ม. (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Functional Food and Nutrition)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Sc. (Functional Food and Nutrition)

2. ระดับปริญญาเอก
ชื่อเต็ม (ไทย)      : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
ชื่อย่อ (ไทย)        : ปร.ด. (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Functional Food and Nutrition)   
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : Ph.D. (Functional Food and Nutrition)
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารสุขภาพและโภชนาการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

4. ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท [ ดาวน์โหลดไฟล์ ] 
5. ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการหลักสูตรปรับปรุง    ปี พ.ศ. 2555

1. ระดับปริญญาโท                         
ชื่อเต็ม (ไทย)      : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปกติ
ชื่อย่อ (ไทย)        : วท.ม. (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Functional Food and Nutrition)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Sc. (Functional Food and Nutrition)

2. ระดับปริญญาเอก
ชื่อเต็ม (ไทย)      : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
ชื่อย่อ (ไทย)        : ปร.ด. (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Functional Food and Nutrition)   
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : Ph.D. (Functional Food and Nutrition)

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารสุขภาพและโภชนาการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

4. ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

5. ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอก [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]