รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ไทย)
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ระดับการศึกษา ภาพประจำตัว รายละเอียด
5611030019 นางสาววิจิตรา ปล้องบรรจง Ms. Vijitra Plongbunjong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ การพัฒนาฟังก์ชันนัล์โบไฮเดรตจากสตาร์ข้าวและการประเมินคุณสมบัติบิวไทโรเจนิกพรีไบโอติก Development of functional carbohydrate from rice starch and evaluation on butyrogenic prebiotic ปริญญาเอก
5511020022 นางสาวจิราพร ใจเกลี้ยง Ms. Chiraphon Chaikliang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ การประเมินสมบัติของเห็ดต่อการเป็นพรีไบโอติก และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนู Evaluation on properties of mushrooms on prebiotic and immune stimulation in rat ปริญญาโท
5411030005 นางสาวธัชชพร ไชยเจริญ Ms. Tatchaporn Chaijaroen ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ทองเรือง สมบัติเชิงหน้าที่และทางชีวภาพของไฮโดรไลเสทจากกสกรำข้าวหลังสกัดน้ำมันโดยใช้สารสกัดเอนไซม์จากเครื่องในปลานิลที่ผ่านการทำบริสุทธิ์บางส่วน Functional and biological properties of enzymatic hydrolysate from defatted rice bran by using partial purified nile tilapia (Oreochromis niloticus) viscera extract ปริญญาเอก
5411020031 นายปิยบุตร สีตะพงษ์ Mr. Piyabudh Seetapong ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ ผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อฤทธิ์ต้านการอักเสบ Anti-inflammation of southern indigenous vegetables ปริญญาโท
5411020024 นางสาวสุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง Ms. Suwannaporn Boonpeng ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านความเป็นพิษของแคดเมียมของสารสกัดกระเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเนื้อปลาบด The Antioxidant and Anti-Cadmium Toxicity Properties of Garlic Extracts to Apply in Minced Fish ปริญญาโท
5411020010 นางสาวอัญชนา อำไพ Miss Anchana Ampai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ การสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้และการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก Extraction of β-glucan from edible mushrooms and evaluation on their prebiotic effect ปริญญาโท
5411020003 นางสาวธิมาภรณ์ ศรีรัตนกุล Ms. Timaporn Srirattanakul ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร ผลการเสริมซิงค์ซัลเฟตในดินต่อลักษณะการเจริญเติบโต สารพฤกษเคมี และองค์ประกอบแร่ธาตุในสะระแหน่ Effect of ZnSO4 fortification in soil on growth characteristics, Phytochemicals and Mineral compositions in Mentha cordifolia Opiz., kitchen mint. ปริญญาโท
5411020002 นางสาวณัฐวรรณ ชฎากาญจน์ Ms. Nattawan Chadakarn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตาร์ชข้าวและการทดสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก Isomalto-Oligosaccharides Production from Rice Starch and Evaluation on Prebiotic Property ปริญญาโท
5311030021 นางสาววรพนิต จันทร์สุวรรณ์ Ms. Worrapanit Chansuwan ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล เพื่อผลิตอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม Utilization of seafood industrial by-product for production of high value added pet food ปริญญาเอก
5311030016 นางสาวปรียา เดชอรัญ Ms. Preeya Dat-Arun ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านอักเสบของสารสกัดอาหารพื้นบ้านภาคใต้และผลต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพเมตาบอลิซึมกลูโคส Anti-oxidation and anti-inflammation properties of traditional southern Thai foods extracts and their influences on biomarkers of glucose metabolism ปริญญาเอก
5311020040 นางสาวสุภาวดี จอดนาค Ms. Supavadee Jodnak ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน Production of fructooligosaccharides by fructosyltransferase from Jerusalem artichoke ปริญญาโท
5311020032 นางสาววรากร แซ่ภู่ Ms. Warakorn Saepu รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล ผลของการแปรรูปต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในชาใบมะยม Effect of processing on bioactive substances of phyllanthus acidus (L.) skeels tea ปริญญาโท
5311020021 นางสาวปรียาพร พรหมเจียม Ms. Preeyaporn Promjiam ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ สมบัติพรีไบโอติกและการยอมรับของผู้บริโภคต่อแกงส้มภาคใต้ Study on antioxidant, prebiotic properties and consumer acceptability of southern sour curry paste ปริญญาโท
5311020009 นส.เพ็ญพิลาส ประกอบปราณ Mrs.Penpilas Prakobpran ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน Production of fructooligosaccharides by fructosyltransferase from Jerusalem artichoke ปริญญาโท
5311020005 นายจักรพงษ์ เหมรัชต์จีระกุล Mr.Jakapong Hemmaratchirakul ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ การผลิตกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์แบบขั้นตอนเดียวและการประเมิน คุณสมบัติการหมักในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์ Single Stage Production of Galactooligosaccharides and Evaluation on Their Fermentation in Artificial Colon System ปริญญาโท
5311020002 นายกฤษดา แก้วยก Mr. Kridsada Keawyok รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ การผลิตเพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกแก้วมังกรในถังปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์ Production of pectic oligosaccharide from peels of dragon fruit in enzymatic membrane reactor ปริญญาโท
5211030032 นางสาวอุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ Ms. Uraporn Rueangwatcharin ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเสริมพรีไบโอติก Development of canned tuna products added inulin ปริญญาเอก
5211020047 นางสาววิจิตรา ปล้องบรรจง Ms. Vijitra Plongbunjong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อstreptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมพรีไบโอติก Disease resistance of sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus) challenged in situ with streptococcus imniae fed the prebiotic ปริญญาโท
5211020045 นางสาวรัตติกาล อินปั๋น Ms. Ruttikan Inpun ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ การศึกษาดัชนีไกลซีมิกของข้าวและแป้งข้าวพันธ์พื้นเมืองของภาคใต้: สังข์หยดพัทลุง studies of glycemic index of rice and flour rice of indigenous southern thai Rice: Sangyod Phatthalung ปริญญาโท
5211020035 นางสาวดวงกมล ลำทุมลักษณ์ Ms. Duangkamon Lamtumluk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด วิเชียรโชติ การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา Xylooligosaccharides production from rubber wood sawdust ปริญญาโท
5111030019 นางสาวสุรีย์พร กังสนันท์ Ms. Sureeporn Kangsanant ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง โปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านไนตริกออกไซด์ Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) protein hydrolysate with antioxidative and nitric oxide inhibitory activities ปริญญาเอก