Ashaolu Tolulope
E-mail : ashaolut@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาโปรตีนไฮโดรไลเสทจากถั่วเหลืองที่มีสมบัติกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและไม่แพ้
(Development of soy protein hydrolysates effect on immune boosting and hypo allergic properties)

 

SAMUEL CHETACHUKWU ADEGOKE
E-mail : chetahgreat@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาโยเกิร์ตโปรตีนสูงจากกะทิ
(Development of high protein yoghurt from coconut milk)

 

นางสาว พิชญานิน ชะโนวรรณ
E-mail : jha_5561_@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตาร์ชมันสำปะหลังในระดับขยายขนาด
( Isomalto-oligosaccharides production from cassava starch in up-scale)

 

 

 

นางสาวจิรวดี กสิวุฒิ
E-mail : kasiwutmai@yahoo.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตและความคงตัวของเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำนึ่งปลาทูน่าโดยใช้ปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์
(Production and Stability of Bioactive Peptides Derived from Tuna Cooking Juice using Enzymatic Membrane Reactor)

 

นางสาว รัตนามณี ชมชาญ
E-mail : pui_galz@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : โครงการต้นแบบการผลิตผงน้ำคั้นจากต้นอ่อนข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมขณะปลูกซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติทางชีวภาพ
Prototype of Selenium biofortified ricegrass juice powder with an enhancement of its selenium content, bioactive compounds content and biological properties

 

 

 

นางสาววิจิตรา ปล้องบรรจง
E-mail : oil _plo12@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาฟังก์ชันนัล์โบไฮเดรตจากสตาร์ข้าวและการประเมินคุณสมบัติบิวไทโรเจนิกพรีไบโอติก
(Development of functional carbohydrate from rice starch and evaluation on butyrogenic prebiotic )

 

สาธิตา ภูริยากร
E-mail : kwang955@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ความคงตัวของสารให้สีจากดอกดาหลาและการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(Stability of natural colorant from Etlingera elation and development of functional drink)

 

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์
E-mail : tum_mayday@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตสารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดเเละใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
(Production of Sang Yod Rice (Oryza sativa) Bran Hydrolysates as Functional Food Ingredients)

 

นางสาวอรวี ฟูมณีโชติ
E-mail : orwf_12345@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทย
(Physicochemical properties and Biological activities of Thai originated honey)

 

นางสาวนุชจรี บัวดวง 
E-mail : nootjaree11@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : สมบัติทางเคมีกายภาพของปฏิกิริยาระหว่าง Tilapia-derived peptide และแคลเซียม (TDP-Ca)
(Physiochemical properties of Tilapia-derived peptide and Calcium (TDP-Ca) interaction)

   

 

 

 

 

จิราพร ใจเกลี้ยง
E-mail : chiraphon_nok@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การประเมินสมบัติของเห็ดต่อการเป็นพรีไบโอติก และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนู
(Evaluation on properties of mushrooms on prebiotic and immune stimulation in rat)

 

นางสาวพัลลภา ปานซ้าย
E-mail : phanlapha_pansai@hotmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของพรีไบโอติกจากแก้วมังกรต่อระบบภูมิคุ้มกันและสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ในหนู
( Evaluation on safety and efficiency of prebiotic from dragon fruit to immune system and microbial balance in rat)

 

 

 

นางสาวอัญชนา อำไพ
E-mail : air_mk@hotmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: การสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้และการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก
( Extraction of β-glucan from edible mushrooms and evaluation on their prebiotic effect )

 

นางสาวณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
E-mail : chadakarn.2530@gmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตาร์ชข้าวและการทดสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
(Isomalto-Oligosaccharides Production from Rice Starch and Evaluation on Prebiotic Property)

 

นางสาว ธิมาภรณ์ ศรีรัตนกุล
E-mail : formic.13@hotmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: ผลการเสริมซิงค์ซัลเฟตในดินต่อลักษณะการเจริญเติบโต สารพฤกษเคมี และองค์ประกอบแร่ธาตุในสะระแหน่
(Effect of ZnSO4 fortification in soil on growth characteristics, Phytochemicals and Mineral compositions in Mentha cordifolia Opiz., kitchen mint.)


 

นางสาวสุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง
E-mail : elven.pegasus@gmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านความเป็นพิษของแคดเมียมของสารสกัดกระเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเนื้อปลาบด
(The Antioxidant and Anti-Cadmium Toxicity Properties of Garlic Extracts to Apply in Minced Fish)

 

นาย ปิยบุตร สีตะพงษ์
E-mail : piyabudh.s@hotmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: ผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อฤทธิ์ต้านการอักเสบ
( Anti-inflammation of southern indigenous vegetables )


 

นางสาวธัชชพร ไชยเจริญ
E-mail : tatcha.c@gmail.com
ชื่อวิทยานิพนธ์: สมบัติเชิงหน้าที่และทางชีวภาพของไฮโดรไลเสทจากกสกรำข้าวหลังสกัดน้ำมันโดยใช้สารสกัดเอนไซม์จากเครื่องในปลานิลที่ผ่านการทำบริสุทธิ์บางส่วน
(Functional and biological properties of enzymatic hydrolysate from defatted rice bran by using partial purified nile tilapia (Oreochromis niloticus) viscera extract)

 

 

 

 

นายกฤษดา  แก้วยก
E-mail : HCL03@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตเพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกแก้วมังกรในถังปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์
(Production of pectic oligosaccharide from peels of dragon fruit in enzymatic membrane reactor)

 

 

นายจักรพงษ์ เหมรัชต์จีระกุล
E-mail : jak1987@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์  : การผลิตกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์แบบขั้นตอนเดียวและการประเมิน คุณสมบัติการหมักในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
(Single Stage Production of Galactooligosaccharides and Evaluation on Their Fermentation in Artificial Colon System)

 

 

นางสาวปรียาพร   พรหมเจียม
Email : fonza060@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ สมบัติพรีไบโอติกและการยอมรับของผู้บริโภคต่อแกงส้มภาคใต้
( Study on antioxidant, prebiotic properties and consumer acceptability of southern sour curry paste)

 

 

เพ็ญพิลาส ประกอบปราณ
E-mail : deoxy_ase@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน
(Production of fructooligosaccharides by fructosyltransferase from Jerusalem artichoke)


Alumni  

 

นางสาววรพนิต จันทร์สุวรรณ์
E-mail : worrapanitch@yahoo.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล เพื่อผลิตอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
(Utilization of seafood industrial by-product for production of high value added pet food)

Alumni  

 

นางสาววรากร  แซ่ภู่   
E-mail:  jaa_kmitl@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์: ผลของการแปรรูปต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในชาใบมะยม
(Effect of processing on bioactive substances of phyllanthus acidus (L.) skeels tea)

 

นางสาว ปรียา เดชอรัญ
E-mail: hmadhlupreeya@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์: คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านอักเสบของสารสกัดอาหารพื้นบ้านภาคใต้และผลต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพเมตาบอลิซึมกลูโคส
( Anti-oxidation and anti-inflammation properties of traditional southern Thai foods extracts and their influences on biomarkers of glucose metabolism )


 

สุภาวดี จอดนาค
E-mail: jsupavadee@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์: โปรตีนไฮโดรไลเสทจากกระดูกปลานิลและผลต่อเซลล์สร้างกระดูก
(Protein hydrolysate from tilapia bone and its effect on osteoblasts)

 

 

 

นางสาวดวงกมล  ลำทุมลักษณ์  
Email
: jojo_milk2@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์:การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา
(Xylooligosaccharides production from rubber wood sawdust)

 

นางสาวรัตติกาล  อินปั๋น
Email:  fukojung@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์:  การศึกษาดัชนีไกลซีมิกของข้าวและแป้งข้าวพันธ์พื้นเมืองของภาคใต้: สังข์หยดพัทลุง
(studies of glycemic index of rice and flour rice of indigenous southern thai Rice: Sangyod Phatthalung)

 

นางสาววิจิตรา  ปล้องบรรจง
Email:   oil_plo12@hotmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์:  ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อstreptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมพรีไบโอติก
(Disease resistance of sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus) challenged in situ with streptococcus imniae fed the prebiotic)

 

นางสาวสุรีย์พร   กังสนันท์
E-mail : kangsanant.s@gmail.com
ชื่อ Thesis : โปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านไนตริกออกไซด์
(Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) protein hydrolysate with antioxidative and nitric oxide inhibitory activities)

Alumni  

นางสาวอุราภรณ์  เรืองวัชรินทร์           
E-mail :  uraporn09@gmail.com
หัวข้อวิทยานิพนธ์:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเสริมพรีไบโอติก
(Development of canned tuna products added inulin)