NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => เอกสาร[Documents] => Topic started by: admin on June 29, 2016, 03:46:59 pm

Title: ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Post by: admin on June 29, 2016, 03:46:59 pm
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าแท๊กซี, ค่ารถลีมูซีน (ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จได้)