NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์[NEWS] => Topic started by: admin on May 04, 2017, 11:43:41 am

Title: ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและยกเลิกทุนบัณฑิตศึกษา
Post by: admin on May 04, 2017, 11:43:41 am
1. ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของ นายอัสรอฟ การีนา นักศึกษารับทุนภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ จากเดิม ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ เป็น ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี (ตามไฟล์ดังแนบ)
2. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกทุนการศึกษา นางสาวกมลชนก หมุดเส็ม ภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้รับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (ตามไฟล์ดังแนบ)