กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
2
แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 5 วิชา (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
2. แผนการเรียนการสอน : Course syllabus (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
    หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่พี่สิ โทร. 0 7428 9490 หรือ 081-5439032
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปี 2560
4
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

5
1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ระดับหลักสูตร ปริญญาโท

2. 1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก
6
เรียน นักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2560

        ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus
และการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 5 วิชา คือ 859-501, 859-511, 859-512,
859-513 และ 859-591
- ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นได้เลยค่ะ แต่สำหรับวิชา 859-513
ยังไม่มีรหัสวิชาให้ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมภายหลังได้ค่ะ
ซึ่งงานการจัดการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะแจ้งอีกครั้งให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
- รายละเอียดของ Course syllabus
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://nff.psu.ac.th/ หัวข้อ
NFF DOCUMENTs เรื่อง แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
2. แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.50 น.
เลื่อนการเรียนการสอนวิชา 859-513 โดยมีผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้สอน เนื่องจาก
อาจารย์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จะแจ้งวันสอนชดเชยอีกครั้ง

    หมายเหตุ หากนักศึกษามีเฟสบุ๊คให้แจ้งเฟสมาได้นะคะ พี่สิจะได้ add
เข้ากลุ่มเฟสของนักศึกษา NFF ค่ะ หรือ add พี่สิ ชื่อเฟส สิจ้า ได้
https://www.facebook.com/si.sukboon
7
เรียน นักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2560

        ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus
และการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 5 วิชา คือ 859-501, 859-511, 859-512,
859-513 และ 859-591
- ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นได้เลยค่ะ แต่สำหรับวิชา 859-513
ยังไม่มีรหัสวิชาให้ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมภายหลังได้ค่ะ
ซึ่งงานการจัดการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะแจ้งอีกครั้งให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
- รายละเอียดของ Course syllabus นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://nff.psu.ac.th/ หัวข้อ
NFF DOCUMENTs เรื่อง แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
2. แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.50 น. เลื่อนการเรียนการสอนวิชา 859-513 โดยมีผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้สอน เนื่องจาก อาจารย์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จะแจ้งวันสอนชดเชยอีกครั้ง

    หมายเหตุ หากนักศึกษามีเฟสบุ๊คให้แจ้งเฟสมาได้นะคะ พี่สิจะได้ add เข้ากลุ่มเฟสของนักศึกษา NFF ค่ะ หรือ add พี่สิ ชื่อเฟส สิจ้า ได้
https://www.facebook.com/si.sukboon
8
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
9
1. ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของ นายอัสรอฟ การีนา นักศึกษารับทุนภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ จากเดิม ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ เป็น ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี   (ตามไฟล์ดังแนบ)
2. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกทุนการศึกษา นางสาวกมลชนก หมุดเส็ม ภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้รับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (ตามไฟล์ดังแนบ) 

10
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่ามีผู้รับทุนครบตามกำหนด
 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
หน้า: [1] 2 3 ... 6