Author Topic: โครงการเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ  (Read 335 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 73
โครงการเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2559 ณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คชศิลป์ เบเวอร์เรจ จังหวัดพัทลุง บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จํากัด และบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จํากัด