Author Topic: แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  (Read 434 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 73
แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร