รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวทิยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

Author Topic: รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวทิยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558  (Read 384 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 ดังนี้
1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก จำนวน 6 รางวัล
2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท จำนวน 2 รางวัล
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาเอก จำนวน 13 รางวัล
4. รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาโท จำนวน 9 รางวัล
5. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาเอก จำนวน 6 รางวัล
6. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาเอก จำนวน 9 รางวัล

ตามรายชื่อในเอกสารแนบ