Author Topic: ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและยกเลิกทุนบัณฑิตศึกษา  (Read 650 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
1. ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของ นายอัสรอฟ การีนา นักศึกษารับทุนภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ จากเดิม ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ เป็น ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี (ตามไฟล์ดังแนบ)
2. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกทุนการศึกษา นางสาวกมลชนก หมุดเส็ม ภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้รับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (ตามไฟล์ดังแนบ)