แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ปี 2559

Author Topic: แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ปี 2559  (Read 412 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ระดับหลักสูตร ปริญญาโท

2. 1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก